Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROGRAM KLUBU

Volební program strany Věci veřejné

pro komunální volby 2010

v MČ Praze 4

 

 OTEVŘENÁ RADNICE

 

 1. Veškeré informace o dění na radnici budou přehledně a včas zveřejňovány na webových stránkách.
 2. Odstraníme jakékoli možnosti či zdroje korupce na radnici úplným a detailním zprůhledněním výběrových řízení.
 3. Zasadíme se o vytvoření otevřené radnice - všechny smlouvy on-line na webu, zveřejňování výběrových řízení již od částky 30 000 Kč, zástupci veřejnosti budou součástí výběrových komisí, budou zveřejňovány záznamy ze zasedání zastupitelstva a to včetně jmen zastupitelů s uvedením jak kdo hlasoval.
 4. Jako zastupitelé zvolení za stranu přímé demokracie budeme v zásadních záležitostech rozhodovat a přihlížet k názorům a podnětům ze strany  občanů. K tomu i nadále budeme v maximální možné míře využívat takové nástroje přímé demokracie, jakými jsou ankety a místní referenda. Za stejně důležité považujeme získávání konkrétních podnětů, či přímo hodnocení naší činnosti a práce bezprostředně od občanů prostřednictvím webu, elektronické pošty a osobními kontakty s občany.
 5.  Zastupitelé zvolení za stranu Věci veřejné tu budou pro Vás! Pokud budete cítit potřebu či nutnost setkání s našimi zastupiteli, budete mít možnost s nimi diskutovat v pravidelných veřejných debatách a diskuzích v návštěvních hodinách, které zavedeme. Už nebudete muset procházet potupným kolečkem tří poradců a čtyř sekretářek, než se vůbec ke starostovi dostanete. Náš starosta bude mít pro tyto schůzky vyhrazeny návštěvní hodiny. Všichni naši kandidáti jsou vázáni přísným etickým kodexem, jehož porušení by vedlo k okamžitému složení mandátu. Jakákoli korupce, klientelismus či nadržování jsou tedy předem vyloučeny.
 6. Zavedeme pravidelné školení úředníků pro zefektivnění výkonu služby a bezvýhradně vstřícné a vlídné jednání s občanem – na úřad patří jen profesionální úředník.
 7. Zastavíme neprůhledné prodeje bytů jako možný zdroj korupce. Budeme trvat na předem jasně stanovených rozpočtových prioritách a přísně dbát na dodržování rozpočtových pravidel - rozpočet musí být transparentní, snadno pochopitelný i pro laika. Zakázky firmám bez jasné vlastnické struktury budou vyloučeny!
 8. Myšlenky projektu Praha 4 – bezdrátová, považujeme za přínosnou, avšak nesouhlasíme s formou její realizace. Věci Veřejné se zasadí o audit projektu a budou prosazovat jeho přeformulování tak, aby občané Městské části Prahy 4 mohli maximálně těžit z výstupů projektu a aby prostředky vynaložené na tento projekt byly využívány účelně a v zájmu občanů. VV bude prosazovat, aby nedostatky, které se projevují, byly odstraněny a projevila se efektivnost programu.

 

BEZPEČNOST

 

 1. Pečlivým výběrem uchazečů, trvalým profesním vzděláváním a důslednou kontrolou řádného výkonu služby vychováme profesionálního a respektovaného strážníka, důrazně potírajícího i drobnou pouliční kriminalitu.
 2. Smysluplnou restrukturalizací služebních okrsků zajistíme nepřetržitou kontrolu v problémových místech.
 3. Důslednější kontrolou rizikových prostor a úseků z hlediska problematických osob a mladistvých, a jejich testováním na požívání alkoholu a jiných návykových látek, snížíme recidivu páchání pořádkové i hospodářské kriminality.
 4. Budeme iniciovat vznik, urychlené projednání, schválení a důsledné prosazování takové legislativy, která vytvoří účinný nástroj k regulaci provozoven herních automatů a obecně hazardu všeho druhu.
 5. Budeme usilovat, ve spolupráci se všemi kompetentními složkami, o soustavnou, důslednou kontrolu takových zařízení, jako jsou zastavárny, bazary, noční podniky, sekond-handové prodejny, tržnice apod.

 

 

VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

 

 1. Zastavíme kapacitní zastavování Městské části Prahy 4, zejména oblastí Pankráce a Budějovické, jež jsou již dnes nad maximem, který je schopna obsloužit stávající infrastruktura, především dopravní.
 2. Pod drobnohled kontroly vezmeme činnost stavebního úřadu, zejména pokud jde o vydávání územních rozhodnutí ve věci výstavby rozsáhlých několikapatrových staveb mezi rodinnými domy. Prioritou bude zachování stávajícího typu zástavby a specifického charakteru jednotlivých čtvrtí.
 3. Zvláště „podivná“ rozhodnutí necháme přezkoumat a v případě zjištění porušení zákona uplatníme postih vůči konkrétním osobám.
 4. Při rozhodování o další zástavbě budeme naslouchat hlasu místních občanů. Ctíme právo svobodně nakládat se svým majetkem, avšak nikoliv na úkor druhých. Přitom se chceme opírat o činnost občanských sdružení, která chápeme jako dobrovolné auditory a tam, kde výrazně nezasahují do práv vlastníků, je třeba jim dát prostor k vyjádření a jejich stanoviska zohledňovat.
 5. Budeme bránit snahám o změnu územního plánu a požadavkům na zvýšení stávajících limitů území tak, jak je uplatňují někteří developeři, zejména budou-li takové snahy ve zjevném rozporu s celkovou koncepcí rozvoje pro danou oblast. 

 

DOPRAVA

 

 1. Absolutní priorita, na kterou se zaměříme, je problematika dopravy v oblastech kde již probíhá masivní výstavba kancelářských i obytných budov, budovaných bez náležitého zohlednění dopadu na dopravní situaci. Zpřísníme podmínky pro povolování takové výstavby, která může výrazně měnit architektonický vzhled Městské části Prahy 4 – klíčovou roli bude hrát stav a úroveň dopravních kapacit dotčených lokalit. Souhlas s výstavbou bude navázán na povinnost doložit relevantní plán rozvoje dopravní infrastruktury v místě.
 2. Ve spolupráci se všemi zainteresovanými a kompetentními složkami, zejména  PČR a TSK, budeme řešit dopravní situaci problematických částí naší Městské Části Prahy 4, jako jsou kupříkladuVídeňská ulice v okolí Thomayerovy nemocnice, oblast ulic Sulická/Pod Višňovkou/Štúrova či Modřanská v okolí Barrandovského mostu. Vedle podrobné analýzy stávajícího stavu a odůvodněných technických úprav, změn dopravního značení, zřizování vyhrazených jízdních pruhů, instalace retardérů apod. budou realizována zejména opatření na  podporu preference využití MHD na úkor individuální automobilové.
 3. Budeme iniciovat revizi stávajícího stavu dopravního značení a dopravních omezení v některých oblastech naší městské části tak, aby se zlepšila dopravní propustnost, omezil hluk, úroveň exhalací apod. Vedle pouhých změn umístění špatně viditelných značek budou odstraněny značky matoucí či jinak nevhodné, eliminováno bude umístění omezujícího dopravního značení jako důsledku vlivu různých nátlakových skupin. Na rizikových místech bude umístěno dopravní značení, které zvýší bezpečnost např. dej přednost zprava.   Vyřešen bude všeobecně známý problém nelogického vytváření systému jednosměrných ulic, které nutí automobilisty absolvovat výrazně delší trasy a zcela zbytečně navyšují dopravní zatížení řady již tak problematických úseků. Nadále nebude tolerováno, aby opatření, která jsou veřejnosti prezentována jako pozitivní a v jejich zájmu, ve skutečnosti zhoršovala dopravní dostupnost jednotlivých čtvrtí Prahy 4 – Městské části.
 4. Aktuálně probíhající rozsáhlé a investičně náročné rekonstrukce dopravní infrastruktury např. ulic Budějovická a Na Pankráci podrobíme revizi. Ve zmíněných ulicích se kupříkladu plánuje obnovit tramvajový provoz, což bude znamenat „rozkopání“ již zrekonstruované ulice a její opětovné uzavření. Proto zajistíme ve spolupráci se stavebním odborem úřadu Městské části Praha 4, smysluplnost plánovaných akcí, jakož i vytyčíme jejich závazný časový harmonogram, zohledníme a zapracujeme požadavky stálých místních obyvatel. Budeme iniciovat a aktivně se zapojíme při řešení optimalizace sítě MHD a individuální dopravy. Budeme prosazovat, aby kritérii při výběrovém řízení na konkrétní zakázku údržby dopravní infrastruktury byla kvalita jejího provedení, cena a také termín opravy. Součástí každé smlouvy bude relevantní systém bonusů, ale i malusů. Výše odměny dodavatelské společnosti bude ve výsledku vázána na plnění všech vytčených kritérií v dohodnutém rozsahu. Nastavíme kontrolní systém plnění kvality, termínů oprav a předem dohodnutých cen. Komplikace v průběhu realizace zakázky, budou řešeny po předchozím projednání a schválení a po provedené kontrole na místě prováděných prací pověřeným pracovníkem  Městského Úřadu Prahy 4.
 5. Parkování v rezidenčních oblastech je obecným problémem celé metropole, který je třeba řešit ve spolupráci s magistrátem i občany. V důsledku zavedení parkovacích zón v MČ Praha 1,2, 3 a 7 se Praha 4 stala „odstavným parkovištěm“. Budeme hledat řešení, jak zlepšit možnosti parkování – především tlakem na jednotný přístup k problematice parkování po celé Praze, dále pak spoluprací s občany a lokálními opatřeními ať už přeplánováním současných parkovacích ploch nebo vytvářením nových. Hodláme iniciovat spolupráci s okolními městskými částmi na přípravě dalších záchytných parkovišť a na vytvoření spojení těchto parkovišť s centrem města pomocí MHD tak, aby byli řidiči motivováni k preferování MHD před osobní dopravou. Budeme podporovat plány na zřizování parkovišť typu „P + R“, nebo iniciovat studie proveditelnosti dostaveb parkovišť „P + R“ u stávajících stanic metra. Budeme aktivně prosazovat šikmé či kolmé stání, které je nutné vybudovat např. v ulicích Sinkulova a Doudova na Praze 4 – Podolí.  Uvážíme možnost znovuzavedení střídavého stání, kde je to technicky realizovatelné a možné.
 6. Budeme prosazovat a podporovat každou smysluplnou koncepci alternativních způsobů dopravy, jakými jsou cyklistika, pěší chůze, in-line brusle a podobně. Doposud vynakládané investice jdou téměř výhradně do cyklistických stezek či in-line drah pro účely rekreace a sportu, na druhou stranu neexistuje snaha umožnit obyvatelům Prahy 4 využívat tyto formy dopravy i k cestě za prací, nákupy či zábavou. V Městské části Praha 4 nejsou žádné trasy pro cyklisty a bruslaře využitelné jako propojení rezidenčních oblastí s MHD, či oblastmi obchodních a nákupních center. Prakticky neexistuje možnost bezpečného odložení jízdního kola v blízkosti stanic MHD. Chybí jakákoli ucelenější koncepce pro pěší dopravu –  tam kde by byl mnohem vhodnější mimoúrovňový přechod vznikne světelný přechod. Namísto prodloužení pasáže metra pod ulici Na Pankráci přibyl další přechod se světelnou signalizací, komplikující tak cestu chodcům i automobilistům. Nekompromisně se zasadíme o odstranění, nebo alespoň zmírnění všech zmíněných neduhů, spojených s cyklistikou, pěší aj. alternativní dopravou.
 7. Pokud jde o problematiku dopravy jako takové, budeme využívat takových prostředků jako jsou termínované ankety zjišťující názory, připomínky a požadavky občanů Městské časti Prahy 4. Výsledky takových šetření budou předloženy k vyjádření a projednání s PČR a TSK a budou maximální možnou měrou zohledňovány. 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 1. Důsledným využíváním všech dostupných právních i věcných prostředků zastavíme úbytek výměr ploch veřejné zeleně, jejich rozsáhlou devastaci v důsledku realizace megalomanských developerských projektů a neúměrné zahušťování stávající občanské obytné zástavby, vedoucí ke ztrátě specifického charakteru a tradiční tváře naší městské části.
 2.  Pečlivým výběrem a soustavnou kontrolou dodavatelských subjektů zajistíme zvýšení finanční hospodárnosti, odborné úrovně a standardů kvality péče o veřejnou zeleň, včetně zřizování nové doprovodné a izolační zeleně.
 3. Cestou obecních vyhlášek a důrazným vymáháním realizace následných opatření prosadíme řešení problematiky nadměrného hluku a emisní zátěže z dopravy a jiných komerčních aktivit, a to i nad rámec obecně platných hlukových a emisních limitů.
 4. Přehodnotíme plány neúměrně ambiciózních jednoúčelových pseudoekologických projektů typu „pankráckého arboreta“ ve prospěch rekonstrukce stávajících a zřizování nových městských sadů, parků, dětských hřišť a odpočinkových zón tradičního typu.
 5. Cestou dostupných fiskálních a daňových zvýhodnění všemožně podpoříme subjekty, předkládající smysluplné projekty revitalizace zpustlých, neobydlených, či jinak devastovaných zástaveb a ploch, naopak výrazně zpřísníme posuzování „projektů na zelené louce“.
 6. I za cenu převzetí nových závazků a povinností obce – naší městské části – cestou obecní vyhlášky umožníme občanům v míře ještě vyšší třídění hlavních druhů odpadů, včetně bio- a elektroodpadu.
 7. S využitím programu podpory podnikatelských subjektů,zabývajících se nejen sběrem a shromažďováním, ale zejména následným zpracováním odpadů, zvýšíme podíl skutečně recyklovaných vytříděných odpadů jako druhotných surovin a tím snížíme objemy, které prozatím hromadíme na skládkách.
 8. Vhodně cílenou grantovou politikou podpoříme činnost občanských sdružení, svou činností zaměřených na péči o životní prostředí a s těmito navážeme trvalou koncepční spolupráci.
 9. Budeme vždy pozorně naslouchat hlasům občanů – zejména pak stálých obyvatel naší městské části – co do jejich oprávněných požadavků na stav prostředí, ve kterém žijí. Tyto vždy upřednostníme před zájmy komerčních subjektů, byť by i sebevlivnějších.
 10.  Jsme pro takovou komunální politiku, která zajistí zdravý a harmonický vývoj stavu životního prostředí v naší městské části. Ve věcech životního prostředí jsme a vždy zůstaneme otevřeni diskuzi a spolupráci mezi širokou veřejností, kvalifikovanými odborníky, státem a napříč celým politickým spektrem. Prosazujeme racionální, ekologicky, ekonomicky a eticky opodstatněný přístup k řešení problematiky stavu životního prostředí, respektující zásady trvalé udržitelnosti vysokých standardů harmonického života občanů. 

ZDRAVOTNICTVÍ  

 1. Za absolutní prioritu, kam napřeme veškeré své úsilí, bude zabezpečení kvalitní, obecně dostupné a na profesionální úrovni poskytované zdravotní péče, včetně péče o handicapované a starší občany.
 2. Zasadíme se o udržení stávajícího rozsahu poskytovaní pohotovostních lékařských služeb, zejména o zachování ordinace lékařské pohotovostní služby na Budějovické.
 3. Vždy podpoříme racionální rozvoj jak nemocnic a sítí zdravotních středisek, tak i ordinací privátních lékařů, kterým budeme vytvářet vhodné podmínky pro jejich praxi.
 4. Pozornost budeme věnovat též podpoře soukromým poskytovatelům sociální a paliativní péče jako perspektivní alternativě ke stávajícímu systému hromadného poskytování sociálních služeb starším a nemocným občanům.
 5. Budeme se zabývat konkrétními podněty občanů-pacientů a podílet se na zajišťování jejich řešení, či realizaci v souladu s  programem. 

KULTURA 

 1. Přednostně budeme podporovat pořádání takových kulturních akcí, které budou probíhat na území Městské části Praha 4, rozhodně se vyvarujeme zatěžování rozpočtu sponzorováním monstrózních akcí, které občanům naší městské části nic nepřinášejí.
 2. Vytvoříme podmínky pro vznik, resp. obnovení populárních farmářských trhů, které měly dříve na území MČ Praha 4 mnohaletou tradici a za kterými jsou aktuálně občané Prahy 4 nucení cestovat do sousedních městských částí.
 3. Vybudujeme důstojné a kapacitně vyhovující zázemí pro kulturní akce v Centrálním parku, místa pro konání otevřených a všem volně přístupných kulturních podniků. Zasadíme se o návrat některých tradic, jako např. konání masopustního průvodu a veselice a dalších.
 4. Budeme podporovat všechny vkusné a rozumné kulturní projekty, zejména zaměřené na děti a mládež. Hodláme iniciovat užší spolupráci s osobnostmi z kulturní oblasti, žijícími na území Prahy 4, pokusíme se je získat a zaujmout pro účast na kulturních akcích s cílem obohatit kulturní život obce.
 5. Maximálně zprůhledníme podmínky pro účast v soutěžích na udělování grantů a zveřejníme všechny granty na podporu kultury v Městské části Prahy 4 takto udělované.                   

 

        SOCIÁLNÍ POLITIKA

 

 1. Věci veřejné pomáhají s řešením krizových situací a přispějeme k realizaci a aktivnímu provozu registru problémových rodin, s ohledem na zkvalitnění rodinného života a zvýšení bezpečí pro oběti násilí. Chceme uplatňovat a podporovat rodinnou péči o seniory. Pro občany, kteří požádají o pomoc při řešení těžkých životních situací, zajistíme možnost osobních konzultací se členy komise pro sociální politiku s návazností na konkrétní řešení.
 2. Více chválit a méně kritizovat je naším cílem. Máme zájem zkvalitnit a zpříjemnit jednání pracovníků v sociální oblasti. Každý, kdo pracuje v oblasti s názvem sociální, musí jednat s občany s maximální citlivostí, poskytovat individuální přístup a zohledňovat věk i zdravotní stav občana, který žádá o pomoc. Občané budou mít možnost vyjádřit své názory, pochvaly nebo svou nespokojenost. S takovými podněty se budou VV zabývat, aby následně došlo u jednotlivých pracovníků k zasloužené odměně, nebo naopak budeme hledat řešení k nápravě negativních jevů. Preferujeme úředníky s lidským přístupem k občanům, aby se pracovníkům v sociálních službách opět vracela zasloužená úcta a prestiž.
 3. VV podporují zdravý rozvoj přímé demokracie pro Prahu 4 Městské části. Podpoříme rozvoj podpůrných programů a kurzů pro nezaměstnané, zvýšení pracovních příležitostí ve všech obvodech Prahy 4. Budeme usilovat o zapojení nezaměstnaných do obecně prospěšných prací. Uplatňujeme prevenci, která pomáhá předcházení vzniku negativních jevů a zajištění dostatečné informovanosti občanů.
 4. Méně lhostejnosti, pohodlnosti a individualismu přispěje k větší radosti ze života. Nesplnitelných slibů a prázdných slov se od VV nedočkáte. Známe řešení reálná a máme zájem je prosazovat. Hodláme se věnovat také problematice v bytové oblasti u zdravotně postižených občanů, rodin s nízkými příjmy a starších občanů, včetně seniorů. Uplatňujeme týmovou práci před individualismem. VV vítají každý užitečný projekt sociálních služeb a sociálního podnikání, který by zkvalitnil život v naší městské části, a takový jsme ochotni legislativně podporovat. Budeme spolupracovat se stávajícími neziskovými organizacemi v Praze 4 Městská část. Členové odborné komise budou pravidelně zasedat a termíny schůzek zveřejňovat, aby se mohli zájemci z řad občanů zúčastnit.